Home Nieuws Waterschap voorlopig op hoofdlijnen akkoord met voorstellen aanpassen belastingstelsel

Waterschap voorlopig op hoofdlijnen akkoord met voorstellen aanpassen belastingstelsel

697
0

Waterschap Scheldestromen kan zich op hoofdlijnen vinden in de voorstellen van de Unie van Waterschappen. De voorstellen van de Unie zijn gebaseerd op de adviezen van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel waterschappen (CAB). In oktober komt de Unie, op basis van de reacties van de waterschappen, met een mogelijk aangepast voorstel. De algemene vergadering van Scheldestromen neemt hierover op 12 december een definitief besluit. De daadwerkelijke invoering zal enkele jaren in beslag nemen.

OESO
De Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) deed in 2014 onderzoek naar de organisatie en financiering van het Nederlandse waterbeheer. De conclusie was dat dit goedgeregeld is, maar dat er voor de toekomst ten aanzien van de financiering enkele uitdagingen zijn. Het advies van de OESO is om meer economische prikkels toe te voegen in het systeem van belastingheffing, waardoor de nadruk meer op het gebruik komt te liggen. Met deze aanbevelingen is de Unie van Waterschappen aan de slag gegaan om te komen tot een aanpassing van het stelsel van de waterschapsbelasting.

Waterschapsbelasting
Het waterschap heft in principe drie belastingen. De watersysteemheffing waarmee de kosten voor het watersysteem (waterkeringen en waterbeheer) betaald worden, de zuiveringsheffing waarmee het zuiveren van afvalwater betaald wordt en de verontreinigingsheffing die wordt geheven voor rechtstreekse lozingen op het oppervlaktewater.

De Unie-voorstellen beogen een beter invulling te geven aan ‘de vervuiler betaalt’, het kostenveroorzakingsprincipe en het profijtbeginsel. Hierdoor wordt een eerlijker en rechtvaardiger belastingstelsel bereikt. Belangrijk onderdeel van de landelijke plannen is dat er bestuurlijke ruimte blijft voor regionale invulling. Gezworene Denis Steijaert: “Het Zeeuwse waterschap blijft ‘draaiknoppen’ houden als het gaat om de tarieven en de verdeling tussen de belastingcategorieën.”

Op hoofdlijnen kan waterschap Scheldestromen zich vinden in de aanbevelingen van de Unie. De belangrijkste bijzonderheden bij de verschillende belastingen:

Watersysteemheffing:
•In de voorstellen van de Unie wordt ‘Natuur’ ondergebracht bij ‘Ongebouwd’ en ontvangt ‘Natuur’ een korting van 70% op het geldende tarief van ‘Ongebouwd’. Per saldo zal dit een kostenstijging voor de categorie ‘Natuur’ betekenen. Scheldestromen ondersteunt dit landelijke voorstel van de Unie.
•Verder ondersteunt Scheldestromen de ‘plusvoorziening’ die de Unie voorstelt. Hiermee wordt beoogd om op verzoek van de omgeving extra maatregelen mogelijk te maken en daar belasting voor te heffen (onder andere zoetwatervoorziening).

Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing:
•Scheldestromen ondersteunt het voorstel van de Unie om meer differentiatie aan te brengen in de vervuilingseenheden (VE’s). Nu geldt er 1 VE voor eenpersoonshuishoudens 3 VE’s voor alle overige huishoudens. Het voorstel van de Unie is om hier afhankelijk van de samenstelling van het huishouden 1, 2, 3, en 4 VE’s van te maken. Voor Scheldestromen gaat dit te ver. Scheldestromen stelt voor om de differentiatie al naar gelang het aantal bewoners te beperken tot maximaal 3 VE’s. “Dit om de lastendrukstijging voor grotere gezinnen te beperken”, aldus Denis Steijaert.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

achttien + 4 =