Home Nieuws Afwegingskader steunverlening Covid-19 2021 Sociaal Maatschappelijke en culturele voorzieningen Tholen

Afwegingskader steunverlening Covid-19 2021 Sociaal Maatschappelijke en culturele voorzieningen Tholen

821
0

Sociaal maatschappelijke en culturele voorzieningen in de gemeente Tholen kunnen een beroep doen op gemeentelijke financiële steun voor de compensatie van schade als gevolg van covid-19.

Het gemeentebestuur wil hiermee voorkomen dat continuïteit- of liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis leiden tot beëindiging van activiteiten of gevaar voor het voortbestaan van de voorziening. Er kunnen bijvoorbeeld acute financiële problemen zijn ontstaan door het wegvallen van inkomsten al dan niet in combinatie met het doorlopen van financiële verplichtingen. Of organisaties worden met extra kosten geconfronteerd om in het kader van de covid-19-maatregelen activiteiten doorgang te kunnen laten vinden of met een alternatief aanbod te komen.

Deze regeling is van tijdelijke aard, bedoeld voor de aanpak van acute probleemsituaties in de periode tot en met 31 december 2021. Het gaat om maatwerk per aanvrager. Aanvragen dienen uiterlijk 31 maart 2022 ingediend te zijn. Financiële steun wordt verleend op basis van compensatie. De gemeente verwacht van organisaties dat zij alleen het hoognodige vragen.

Voorwaarden
De organisatie:

 • is een in de gemeente Tholen gevestigde sociaal-maatschappelijke of culturele organisatie, die als gevolg van de covid-19-pandemie inkomsten ziet wegvallen, onkosten ziet doorlopen of noodzakelijke extra kosten maakt;
 • is van belang voor het realiseren van de beleidsdoelen van de gemeente en/of van grote maatschappelijke waarde voor de sociale infrastructuur binnen de gemeente;
 • heeft schade als gevolg van verlies aan inkomsten en doorlopende of stijgende lasten in de periode vanaf 1 januari 2021 als gevolg van de covid-19-pandemie en de aanvrager heeft niet-noodzakelijke uitgaven en/of variabele kosten maximaal teruggebracht;
 • is levensvatbaar (ook na de coronacrisis);
 • vraagt een bedrag aan dat in verhouding staat tot het financiële probleem dat door de coronacrisis is ontstaan;
 • weet dat de gemeente aanvragen toetst op alle bestaande wet- en regelgeving.

Nadere beleidsregels en proces voor steunfonds covid-19 2021
Waar wordt een aanvraag aan getoetst?

 1. De aanvrager is een in de gemeente Tholen gevestigde (of actieve) sociaal-maatschappelijke organisatie, die als gevolg van de covid-19-pandemie inkomsten weg ziet vallen, kosten ziet doorlopen of extra kosten maakt.
 2. De aanvrager draagt bij aan het realiseren van de beleidsdoelen van de gemeente en/of is van grote maatschappelijke waarde voor de culturele infrastructuur binnen de gemeente.
 3. De aanvrager maakt gebruik van vangnetregelingen, die door bijvoorbeeld het Rijk of koepelorganisaties in het leven zijn of worden geroepen.
 4. De aanvrager heeft niet-noodzakelijke uitgaven en/of variabele kosten maximaal teruggebracht en waar mogelijk getracht inkomsten te vermeerderen.
 5. De aanvrager is (ook na de covid-19-pandemie) levensvatbaar (heeft financiële draagkracht).
 6. De hoogte van het aangevraagde bedrag staat in verhouding tot het financiële probleem dat door de covid-19-pandemie is ontstaan.
 7. Indien de aanvrager ook zonder steun over voldoende eigen geld kan beschikken om uit de financiële problemen te komen, kan dat een reden zijn om de ondersteuning te weigeren. Hierbij houdt de gemeente rekening met het eigen vermogen van de aanvragende organisatie (zie ook de algemene subsidie verordening gemeente Tholen
 8. Uitgaven voor activiteiten en voorzieningen die in verband met de coronabeperkingen een voorzienbaar risico vormen komen niet voor compensatie in aanmerking
 9. De gemeente toetst alle aanvragen aan alle bestaande wet- en regelgeving.
 10. Indien er sprake is van een acuut liquiditeitsprobleem kan de gemeente vooruitlopend op de beoordeling van de aanvraag een voorschot verstrekken.

Beslissingsbevoegdheid
De beslissingen ten aanzien van het steunfonds covid-19 zijn een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. De gemeente kan extra informatie of bewijsstukken opvragen, bijvoorbeeld wanneer er twijfels zijn over de rechtmatigheid of wanneer onvoldoende is aangeleverd om een goed oordeel te kunnen vormen over de aanvraag.
Alle aanvragen worden, tenzij anders aangegeven, eenmalig en voorlopig verleend met dien verstande dat:

 1. Bij schadevergoedingen tot € 4.000 de aanvrager op een daartoe strekkend verzoek  aan dient te kunnen tonen hoe de voorlopige financiële ondersteuning besteed is.
 2. Bij schadevergoedingen vanaf € 4.000 de aanvrager na afloop een verantwoording naar de gemeente indient, om aan te tonen hoe de voorlopige financiële ondersteuning besteed is. Het college beslist over de definitieve vaststelling.

Inwerkingtreding
Dit afwegingskader treedt in werking op de dag na die van bekendmaking daarvan en werkt terug tot 1 januari 2021.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in