Home Nieuws Afwegingskader steunverlening covid-19 2020 sociaal maatschappelijke en culturele voorzieningen Tholen

Afwegingskader steunverlening covid-19 2020 sociaal maatschappelijke en culturele voorzieningen Tholen

691
0

Sociaal maatschappelijke en culturele voorzieningen in de gemeente Tholen kunnen een beroep doen op gemeentelijke financiële steun voor de compensatie van schade als gevolg van covid-19. 

Ter voorkoming
Het gemeentebestuur wil hiermee voorkomen dat continuïteit- of liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis leiden tot beëindiging van activiteiten of gevaar voor het voortbestaan van de voorziening. Er kunnen bijvoorbeeld acute financiële problemen zijn ontstaan door het wegvallen van inkomsten al dan niet in combinatie met het doorlopen van financiële verplichtingen. Of organisaties worden met extra kosten geconfronteerd om in het kader van de covid-19-maatregelen activiteiten doorgang te kunnen laten vinden of met een alternatief aanbod te komen.

Van tijdelijke aard
Deze regeling is van tijdelijke aard, bedoeld voor de aanpak van acute probleemsituaties in de periode tot en met 31 december 2020. Het gaat om maatwerk per aanvrager. Aanvragen dienen uiterlijk 31 maart 2021 ingediend te zijn.
Financiële steun wordt verleend op basis van compensatie. De gemeente verwacht van organisaties dat zij alleen het hoognodige vragen.

Voorwaarden:
De organisatie:

 • is een in de gemeente Tholen gevestigde sociaal-maatschappelijke of culturele organisatie, die als gevolg van de covid-19-pandemie inkomsten ziet wegvallen, onkosten ziet doorlopen of noodzakelijke extra kosten maakt;
 • is van belang voor het realiseren van de beleidsdoelen van de gemeente en/of van grote maatschappelijke waarde voor de sociale infrastructuur binnen de gemeente;
 • heeft schade als gevolg van verlies aan inkomsten en doorlopende of stijgende lasten in de periode vanaf maart 2020 als gevolg van de covid-19-pandemie en de aanvrager heeft niet-noodzakelijke uitgaven en/of variabele kosten maximaal teruggebracht;
 • is levensvatbaar (ook na de coronacrisis);
 • vraagt een bedrag aan dat in verhouding staat tot het financiële probleem dat door de coronacrisis is ontstaan;
 • weet dat de gemeente aanvragen toetst op alle bestaande wet- en regelgeving.

Nadere beleidsregels en proces voor steunfonds covid-19 2020
Waar wordt een aanvraag aan getoetst?

 1. De aanvrager is een in de gemeente Tholen gevestigde (of actieve) sociaal-maatschappelijke organisatie, die als gevolg van de covid-19-pandemie inkomsten weg ziet vallen, kosten ziet doorlopen of extra kosten maakt.
 2. De aanvrager draagt bij aan het realiseren van de beleidsdoelen van de gemeente en/of is van grote maatschappelijke waarde voor de culturele infrastructuur binnen de gemeente.
 3. De aanvrager maakt gebruik van vangnetregelingen, die door bijvoorbeeld het Rijk of koepelorganisaties in het leven zijn of worden geroepen.
 4. De aanvrager heeft niet-noodzakelijke uitgaven en/of variabele kosten maximaal teruggebracht en waar mogelijk getracht inkomsten te vermeerderen.
 5. De aanvrager is (ook na de covid-19-pandemie) levensvatbaar (heeft financiële draagkracht).
 6. De hoogte van het aangevraagde bedrag staat in verhouding tot het financiële probleem dat door de covid-19-pandemie is ontstaan.
  Indien de aanvrager ook zonder steun over voldoende eigen geld kan beschikken om uit de financiële problemen te komen, kan dat een reden zijn om de ondersteuning te weigeren. Hierbij houdt de gemeente rekening met het eigen vermogen van de aanvragende organisatie (zie ook de algemene subsidie verordening gemeente Tholen.
 7. De gemeente toetst alle aanvragen aan alle bestaande wet- en regelgeving.
 8. Indien er sprake is van een acuut liquiditeitsprobleem kan de gemeente vooruitlopend op de beoordeling van de aanvraag een voorschot verstrekken.

Beslissingsbevoegdheid
De beslissingen ten aanzien van het steunfonds covid-19 zijn een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. De gemeente kan extra informatie of bewijsstukken opvragen, bijvoorbeeld wanneer er twijfels zijn over de rechtmatigheid of wanneer onvoldoende is aangeleverd om een goed oordeel te kunnen vormen over de aanvraag.

Alle aanvragen worden, tenzij anders aangegeven, eenmalig en voorlopig verleend met dien verstande dat:

 1. Bij schadevergoedingen tot € 4.000,-  de aanvrager op een daartoe strekkend verzoek aan dient te kunnen tonen hoe de voorlopige financiële ondersteuning besteed is.
 2. Bij schadevergoedingen vanaf € 4.000,- de aanvrager na afloop een verantwoording naar de gemeente indient, om aan te tonen hoe de voorlopige financiële ondersteuning besteed is. Het college beslist over de definitieve vaststelling.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

3 × vier =